• Παραλαμβάνει, ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλομένων φακέλων για την έκδοση οικοδομικών αδειών, ελέγχει τις υποβαλλόμενες μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογικές, θερμομόνωση, παθητική πυροπροστασία, μελέτη ενεργειακής απόδοσης)  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και μετά τον έλεγχο των φορολογικών εκδίδει τις οικοδομικές άδειες.
  • Ελέγχει  τις αρχιτεκτονικές, στατικές,  υδραυλικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, τη μελέτη θερμομόνωσης, τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και τα σχετικά φορολογικά στοιχεία για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικών αδειών βιομηχανικών κτιρίων, κατά τις ρυθμίσεις της σχετικής νομοθεσίας.
  • Αναθεωρεί και ενημερώνει τις οικοδομικές άδειες, εγκρίνει εργασίες μικρής κλίμακας  και τηρεί όλα τα απαιτούμενα σχετικά στατιστικά στοιχεία και αρχεία των οικοδομικών αδειών.
  • Ελέγχει το σύννομο οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί και προβαίνει σε διακοπή εργασιών ή ανάκληση αδειών, αν απαιτείται.
  • Εκδίδει απόφαση για τον καθορισμό μεμονωμένων κτιρίων ή των περιοχών, εντός των οποίων οι όψεις των κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται μέσα σ’ έξι έτη από την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή της ανωτέρω απόφασης.
  • Χορηγεί την άδεια εγκατάστασης δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 24 α΄ του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α΄), όπως ισχύει.
  • Χορηγεί κάθε είδους βεβαιώσεις που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του τμήματος .

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 359/2012 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και της αποδοχής αυτής και μετά την παραλαβή του υπ αριθ. 15731/30-4-2013 έγγραφου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Θέρμης, παρακαλείσθε εφεξής, για τις προς έκδοση οικοδομικές άδειες ή άδειες δόμησης εντός των ορίων του Δήμου Θέρμης, όπως καταβάλλετε απευθείας το ποσοστό 40% επί της κρατήσεως του ΚΗ΄ ψηφίσματος, στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου (Δημαρχείο Θέρμης, Δημοκρατίας 1).

Έντυπα σε ηλ. μορφή:

Αίτηση Έγκρισης – Άδειας Δόμησης

Αίτηση Αναθεώρησης Έγκρισης Δόμησης- Άδειας Δόμησης

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.4030/2011

Έντυπο Έγκρισης Δόμησης – Άδειας Δόμησης

Εντυπο άδειας Δήμου Θέρμης

ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Ν. 4495/17

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ Ή ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ  Ν4495-17

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ – ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΗ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΔΑ)

 

 

Τηλ.  επικοινωνίας: 2313335526

e-mail: a.kirillidou@thermi.gov.gr, poleodomia@thermi.gov.gr